Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 và KH 2018

64608da509074143fd1a5fc25267d7db-0

64608da509074143fd1a5fc25267d7db-1

64608da509074143fd1a5fc25267d7db-2

64608da509074143fd1a5fc25267d7db-3

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon