BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

0001 (1) 0002 (1) 0003 (1) 0004

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon