Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco

Sáng ngày 22 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại khách sạn Pullman – Hà Nội với sự tham dự của 39 cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần phát hành.

Doan chu tich

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhìn chung năm 2014 tiếp tục là năm thành công đối với Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco. Dưới dự lãnh đạo, điều hành sáng suốt của Ban Tổng Giám Đốc và sự nỗ lực của CBNV tâm huyết với nghề, các chỉ tiêu thực hiện so với năm 2013 và kế hoạch năm 2014 đều tăng trưởng và vượt so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể so với kế hoạch đặt ra của năm 2014, tổng sản lượng khai thác đã thực hiện đạt 110%, doanh thu thực hiện đạt 103%, lợi nhuận đạt 105%.

So với kết quả đã thực hiện của năm 2013 cà 3 chỉ tiêu: Sản lượng khai thác, doanh thu thực hiện, lợi nhuận trước thuế cũng đều tăng trưởng. Trong đó sản lượng khai thác đạt 174%, doanh thu đạt 154%, lợi nhuận đạt 118%.

DHCD20152

Hình ảnh cổ đông tham dự Đại hội

 Trong báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trình bày trước Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Thạch – Tổng Giám Đốc Công ty đã chia sẻ về các cơ hội và thách thức cũng như những thuận lợi và khó khăn mà Công ty sẽ phải trải qua trong năm 2015.

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh đã thực hiện của năm 2014, cũng như đánh giá cơ hội và thách thức năm 2015. Ban điều hành Công ty đã trình bày trước Đại hội các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

Trước khi bế mạc Đại hội đã thực hiện biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình. Với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối là 100% Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.

DHCD20153

Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo và Tờ trình

 

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon