Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty CP Vận tải biển Vinafco 2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 22/04/2015) Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco đã thông qua nghị quyết với nội dung như sau

Nghị quyết Đại hội cổ đông NQ DHCD Nghi quyet DHCDvận tải biển

 

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon