QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘ ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

0001

0002 0003

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon