THÔNG BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Lg1

Lg2

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon