THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT

tb1

TB2

MAU 11

MAU 12

 

MAU 2

MAU 3

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon