Thư mời Đại hội cổ đông 2016, thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Automatically generated PDF from existing images.

 

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images.

 

Automatically generated PDF from existing images.

 

Automatically generated PDF from existing images.

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN: TẢI VỂ

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon