Thư mời họp và mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2019

1 2 3

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon