Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

87c358072fb73720a744b793868d3613-0

87c358072fb73720a744b793868d3613-1

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon