XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1 To trinhh DHCD

2 Phieu xin y kien 1

2 Phieu xin y kien 2

2 Phieu xin y kien 3

3 Du thao NQ

4 CV HP 1

4 CV HP 2

4 CV HP 3

4 CV HP 4

 • Aji
 • Calofic
 • Diana
 • Giay Bai Bang
 • Hanjin
 • Kimbly
 • Massan
 • Mesk
 • Pana
 • Pes
 • Prim
 • Vifon